Schooldirecteurenoverleg

De dagelijkse leiding van de scholen is gemandateerd aan de schooldirecteuren. Gemandateerd houdt in dat de directeuren enkele bevoegdheden van het bestuur hebben gekregen, zodat ze niet voor elke beslissing ruggespraak moeten houden met de bestuurder. Toch blijft de bestuurder eindverantwoordelijk.

Daarom hebben wij in de statuten een artikel gewijd aan het ‘schooldirecteurenoverleg’ (SDO). In het SDO voeren het bestuur en de schooldirecteuren overleg over de kaders voor het door de stichting te voeren beleid, en over de algemene gang van zaken binnen de stichting. Er kunnen ook werkgroepen ingericht worden die themabesprekingen voorbereiden. Zowel bestuur als de schooldirecteuren kunnen punten ter bespreking aandragen. Het bestuur vraagt advies aan het SDO, alvorens besluiten te nemen. Het overleg dat gevoerd wordt is gericht op consensus. Formeel is de bestuurder verantwoordelijk voor de besluitvorming, nadat hij het SDO heeft gehoord. In de praktijk dragen bestuur en schooldirecteuren gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het te voeren beleid. Het SDO komt jaarlijks 10 keer bij elkaar. 

Leden

© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties