Medezeggenschap

Medezeggenschap heeft tot doel om medewerkers, ouders en leerlingen mede een stem te geven in de besluitvorming binnen een organisatie. Binnen Scholengroep Spinoza kent de medezeggenschap twee niveaus, het schoolniveau en het bestuursniveau.

Iedere school van Scholengroep Spinoza heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), die regelmatig met de directie van de school overlegt over schoolzaken. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen door de geleding (personeel, ouders, leerlingen) waarvoor ze staan.

Op bestuursniveau is de gesprekspartner voor de bestuurder de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De onderwerpen die worden besproken zijn schooloverstijgend. De GMR denkt mee over het belang van de scholengroep als geheel. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de MR’en, maar zitten er zonder last. Ruggenspraak is vanzelfsprekend wel toegestaan. De GMR is bereikbaar op gmr@scholengroepspinoza.nl

Twee keer per jaar overleggen raad van toezicht en GMR met elkaar. 

Medezeggenschapsstatuut
Medezeggenschapsreglement
Reglement MR
Reglement GMR
Huishoudelijk reglement GMR
Notulen GMR© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties